Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej “danymi”) w ramach naszej oferty online i powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych stron internetowych, takich jak .B nasz profil w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie “ofertą online”). W odniesieniu do użytych terminów, takich jak.B “przetwarzanie” lub “administrator”, odnosimy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Osoba odpowiedzialna

CBDexpress GmbH
Breitenleerstraße 101
A – 1220 Wiedeń

Reprezentowany przez:
Johannes Linsbauer ( Dyrektor Zarządzający )

E-mail: office@cbdexpress.at
www.cbdexpress.at

Stopka redakcyjna: https://www.cbdexpress.at/impressum/

Rodzaje przetwarzanych danych:

– Dane inwentaryzyjne (np.B., nazwiska, adresy).
– Dane kontaktowe (np.B., e-mail, numery telefonów).
– Dane dotyczące treści (np.B, wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy).
– Dane dotyczące użytkowania (np.B., odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
– Dane meta/komunikacyjne (np.B., informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (poniżej odnosimy się również do osób, których dane dotyczą, łącznie jako “użytkowników”).

Cel przetwarzania

– Udostępnienie oferty online, jej funkcji i treści.
– Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
– Środki bezpieczeństwa.
– Pomiar zasięgu/marketing

Użyte terminy

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (e.B. plik cookie) lub jednej lub kilku szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

“Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur w związku z danymi osobowymi. Termin ten sięga daleko i szeroko i obejmuje praktycznie każdą obsługę danych.

“pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, aby dane osobowe nie były przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

“profilowanie” oznacza każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się tej osoby fizycznej.

“Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

“podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrażania środków umownych, a także odpowiadania na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, ujawniania, zapewnianie dostępności i ich oddzielenia. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które zapewniają korzystanie z praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenie danych. Ponadto bierzemy pod uwagę ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

Współpraca z przetwórcami i stronami trzecimi

Jeżeli w kontekście naszego przetwarzania ujawnimy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym lub stronom trzecim), przekażemy je im lub w inny sposób udzielimy im dostępu do danych, nastąpi to wyłącznie na podstawie zgody prawnej (np.B. jeśli przekazanie danych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO), wyraziłeś zgodę, obowiązek prawny przewiduje to lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np.B. podczas korzystania z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej “umowy o przetwarzanie zamówień”, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy zostanie to zrobione w celu wypełnienia naszych zobowiązań (przed)umownych, na podstawie Twojej zgody, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub przetwarzamy dane w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymagania art. 44 i nast. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się e.B. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (e.B. dla USA poprzez “Tarczę Prywatności”) lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. “standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane oraz uzyskać informacje o tych danych, a także dalsze informacje i kopię danych zgodnie z art. 15 RODO.

Masz odpowiednio. Art. 16 RODO, prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.

Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia danych lub, alternatywnie, żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.

Masz prawo zażądać otrzymania danych, które nam przekazałeś, zgodnie z art. 20 RODO oraz zażądać ich przekazania innym administratorom.

Masz również acc. Art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Wycofanie

Masz prawo wycofać zgodę zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można wniesienia w szczególności wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

“Pliki cookie” to małe pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub .dem urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ramach oferty online. Tymczasowe pliki cookie lub “sesyjne pliki cookie” lub “tymczasowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu oferty online przez użytkownika i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie.B można na przykład przechowywać zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. “Trwałe” lub “trwałe” odnoszą się do plików cookie, które pozostają przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania można zapisać.B jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. Podobnie, taki plik cookie może przechowywać zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. “Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż administrator, który obsługuje ofertę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, mówi się o “własnych plikach cookie”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniać to w kontekście naszej polityki prywatności.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu internetowego można zadeklarować w przypadku dużej liczby usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ w USA lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto przechowywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wtedy możliwe do wykorzystania.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ograniczone w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to niezbędne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane będą blokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to, w .B, danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w Niemczech przechowywanie odbywa się w szczególności przez 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, zapisy, sprawozdania z działalności, dokumenty księgowe, księgi handlowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.) i 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 nr 2 i 3, ust. 4 HGB (listy handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w Austrii przechowywanie odbywa się w szczególności za 7 J zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, paragony/faktury, rachunki, paragony, dokumenty biznesowe, zestawienie dochodów i wydatków itp.), przez 22 lata w związku z nieruchomościami i przez 10 lat w przypadku dokumentów dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, usług telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyjnych świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE i do których wykorzystywany jest mini-punkt kompleksowej obsługi (MOSS).

Przetwarzanie związane z działalnością gospodarczą

Ponadto przetwarzamy
– Dane umowy (np.B., przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
– Dane dotyczące płatności (np.B., dane bankowe, historia płatności)
od naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, obsługi i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynku.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym i na koncie klienta

Przetwarzamy dane naszych klientów w kontekście procesów zamawiania w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów i usług, a także ich płatność i dostawę lub realizację.

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjny, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, a osoby, których dotyczy przetwarzanie, to nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Używamy sesyjnych plików cookie do przechowywania zawartości koszyka i trwałych plików cookie do przechowywania statusu logowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja procesów zamówień) i c (archiwizacja wymagana prawem) RODO. Informacje oznaczone jako wymagane są wymagane do zawarcia i realizacji umowy. Ujawniamy dane osobom trzecim wyłącznie w kontekście dostawy, płatności lub w ramach pozwoleń i obowiązków prawnych wobec doradców prawnych i organów. Dane będą przetwarzane w państwach trzecich tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy (np.B. na żądanie klienta przy dostawie lub płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w szczególności przeglądając swoje zamówienia. W ramach rejestracji wymagane obowiązkowe informacje zostaną przekazane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownicy zamkną swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ich przechowywania z powodów handlowych lub podatkowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO konieczne. Informacje na koncie klienta pozostają do czasu ich usunięcia z późniejszą archiwizacją w przypadku obowiązku prawnego. Obowiązkiem użytkowników jest pobranie kopii zapasowej swoich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej rozwiązania.

W ramach rejestracji i ponownej rejestracji, a także korzystania z naszych usług online, przechowujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Co do zasady dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić zgodnie z przepisami. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Usunięcie następuje po wygaśnięciu ustawowej gwarancji i porównywalnych obowiązków, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania prawa handlowego (6 lat) i podatkowego (10 lat).

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, za pośrednictwem których użytkownicy i możemy dokonywać transakcji płatniczych (np.B., z których każdy ma link do polityki prywatności, PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

W kontekście realizacji umów ustalamy dostawców usług płatniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO w celu zapewnienia naszym użytkownikom skutecznych i bezpiecznych opcji płatności.

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak .B imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe, takie jak.B numery rachunków lub numery kart kredytowych, hasła, numery PIN i sumy kontrolne, a także umowa, kwoty i informacje związane z odbiorcą. Informacje te są wymagane do przeprowadzenia transakcji. Wprowadzone dane będą jednak przetwarzane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych i przez nich przechowywane. Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji związanych z kontem lub kartą kredytową, a jedynie informacje z potwierdzeniem lub negatywną informacją o płatności. W pewnych okolicznościach dane mogą być przekazywane przez dostawców usług płatniczych agencjom kredytów. Celem tego przekazu jest weryfikacja tożsamości i zdolności kredytowej. W tym celu odsyłamy do warunków i informacji o ochronie danych dostawców usług płatniczych.

W przypadku transakcji płatniczych zastosowanie mają warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców usług płatniczych, które można wywołać na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Odnosimy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji i dochodzenia praw do odwołania, informacji i innych osób, których dane dotyczą.

Administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w kontekście zadań administracyjnych, a także organizacji naszej działalności, rachunkowości finansowej oraz przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak.B archiwizacja. W ten sposób przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w kontekście świadczenia naszych usług umownych. Podstawy przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przetwarzanie ma wpływ na klientów, zainteresowane strony, partnerów biznesowych i odwiedzających stronę internetową. Celem i naszym interesem w przetwarzaniu jest administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności gospodarczej, wykonywaniu naszych zadań i świadczenia naszych usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji umownej odpowiada informacjom wymienionym w tych czynnościach przetwarzania.

W ten sposób ujawniamy lub przekazujemy dane administracji podatkowej, konsultantom, takim jak e.B., doradcom podatkowym lub audytorom, a także innym biurom opłat i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto, na podstawie naszych interesów biznesowych, przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach i innych partnerach biznesowych, np.B. w celu późniejszego kontaktu. Zasadniczo przechowujemy te głównie związane z firmą dane na stałe.

Analiza biznesowa i badania rynku

Aby prowadzić naszą działalność ekonomicznie, aby móc rozpoznać trendy rynkowe, życzenia kontrahentów i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji biznesowych, umów, zapytań itp. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane umowne, dane dotyczące płatności, dane dotyczące użytkowania, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w którym osoby zainteresowane obejmują partnerów umownych, zainteresowane strony, klientów, odwiedzających i użytkowników naszej oferty online.

Analizy przeprowadzane są na potrzeby oceny biznesowej, marketingu i badań rynku. W ten sposób możemy wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników z informacjami, np.B. na temat ich usług. Analizy służą nam do zwiększenia przyjazności dla użytkownika, optymalizacji oferty i efektywności biznesowej. Analizy służą wyłącznie naszemu celowi i nie są ujawniane zewnętrznie, chyba że są anonimowymi analizami o zagregowanych wartościach.

Jeśli te analizy lub profile są osobiste, zostaną usunięte lub zanonimizowane po rozwiązaniu przez użytkowników, w przeciwnym razie po dwóch latach od zawarcia umowy. Ponadto analizy makroekonomiczne i ogólne określenia trendów są przygotowywane anonimowo w miarę możliwości.

Informacje o ochronie danych w procesie aplikacyjnym

Przetwarzamy dane kandydata wyłącznie w celu i w ramach procesu aplikacyjnego zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych kandydata odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań (przed)umownych w ramach procesu aplikacyjnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b. RODO art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, jeśli przetwarzanie danych jest dla nas niezbędne, np.B. w kontekście postępowania sądowego (w Niemczech zastosowanie ma również § 26 BDSG).

Proces aplikacyjny wymaga, aby kandydaci dostarczyli nam dane kandydata. Jeśli oferujemy formularz online, niezbędne dane kandydata są oznaczone, w przeciwnym razie wynikają z opisów stanowisk i zasadniczo obejmują dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty należące do aplikacji, takie jak list motywacyjny, CV i certyfikaty. Ponadto wnioskodawcy mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje.

Składając do nas wniosek, wnioskodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów procesu aplikacyjnego zgodnie z rodzajem i zakresem określonym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W zakresie, w jakim szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, ich przetwarzanie odbywa się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 świecą. b RODO (np.B dane dotyczące zdrowia, takie jak.B. status poważnej niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne). W zakresie, w jakim szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, ich przetwarzanie odbywa się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 świecą. RODO (e.B. dane dotyczące zdrowia, jeżeli są one niezbędne do wykonywania zawodu).

Jeśli tak się stanie, wnioskodawcy mogą przesłać nam swoje wnioski za pomocą formularza online na naszej stronie internetowej. Dane są przesyłane do nas w formie zaszyfrowanej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.
Ponadto wnioskodawcy mogą przesyłać nam swoje aplikacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail na ogół nie są wysyłane w postaci zaszyfrowanej, a wnioskodawcy sami muszą zapewnić szyfrowanie. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za transmisję wniosku między nadawcą a paragonem na naszym serwerze i dlatego zalecamy korzystanie z formularza online lub wysyłki pocztowej. Zamiast aplikować za pośrednictwem formularza online i poczty elektronicznej, wnioskodawcy nadal mają możliwość przesłania nam aplikacji pocztą.

Dane dostarczone przez kandydatów mogą być przez nas dalej przetwarzane w przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku na potrzeby stosunku pracy. W przeciwnym razie, jeśli aplikacja o ofertę pracy nie zostanie rozpatrzona pomyślnie, dane kandydatów zostaną usunięte. Dane wnioskodawców zostaną również usunięte w przypadku wycofania wniosku, do czego wnioskodawcy są uprawnieni w dowolnym momencie.

Usunięcie następuje, z zastrzeżeniem uzasadnionego odwołania wnioskodawców, po upływie okresu sześciu miesięcy, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania uzupełniające do wniosku i spełnić nasze zobowiązania do dostarczenia dowodów zgodnie z ustawą o równym traktowaniu. Faktury za zwrot kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z wymogami prawa podatkowego.

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji wymagane obowiązkowe informacje zostaną przekazane użytkownikom i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zapewnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane logowania (imię i nazwisko, hasło oraz adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji będą wykorzystywane w celu korzystania z konta użytkownika i jego celu.

Użytkownicy mogą być informowani pocztą elektroniczną o informacjach istotnych dla ich konta użytkownika, takich jak .B zmiany techniczne. Jeśli użytkownicy zamkną swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ustawowego obowiązku przechowywania. Obowiązkiem użytkowników jest pobranie kopii zapasowej swoich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej rozwiązania. Jesteśmy uprawnieni do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i logowania, a także korzystania z konta użytkownika, przechowujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazywanie tych danych osobom trzecim co do zasady nie odbywa się, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

Komentarze i wkłady

Jeśli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne wpisy, ich adresy IP mogą być wykorzystywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 6. 1 lit. f. RODO przez 7 dni. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa, jeśli ktoś pozostawia nielegalne treści w komentarzach i wpisach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku my sami możemy być ścigani za komentarz lub wkład i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Ponadto zastrzegamy sobie to prawo, na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w celu przetwarzania informacji o użytkownikach w celu wykrywania spamu.

Dane podane w kontekście komentarzy i wpisów będą przez nas przechowywane na stałe do czasu wniesienia sprzeciwu przez użytkowników.

Kontrola antyspamowa Akismet

Nasza oferta online korzysta z usługi “Akismet”, którą oferuje Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Korzystanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Za pomocą tej usługi komentarze prawdziwych osób są odróżniane od komentarzy spamowych. W tym celu wszystkie komentarze są wysyłane na serwer w USA, gdzie są analizowane i przechowywane w celach porównawczych przez cztery dni. Jeśli komentarz został sklasyfikowany jako spam, dane będą przechowywane po tym czasie. Informacje te obejmują wprowadzoną nazwę, adres e-mail, adres IP, treść komentarza, odsyłacz, informacje o używanej przeglądarce i systemie komputerowym oraz czas wejścia.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Akismet można znaleźć w polityce prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Użytkownicy mogą używać pseudonimów lub powstrzymać się od wprowadzania swojego imienia i nazwiska lub adresu e-mail. Możesz całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy. Szkoda, ale niestety nie widzimy innych alternatyw, które działają równie skutecznie.

Pobieranie zdjęć profilowych w Gravatar

Korzystamy z usługi Gravatar firmy Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA, w ramach naszej oferty online, a w szczególności na blogu.

Gravatar to usługa, w której użytkownicy mogą logować się i przechowywać zdjęcia profilowe oraz swoje adresy e-mail. Jeśli użytkownicy zostawiają posty lub komentarze z odpowiednim adresem e-mail na innych stronach internetowych (zwłaszcza na blogach), ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok postów lub komentarzy. W tym celu adres e-mail podany przez użytkowników jest przesyłany do Gravatar w formie zaszyfrowanej w celu sprawdzenia, czy profil jest dla niego przechowywany. Jest to jedyny cel przekazania adresu e-mail i nie będzie on wykorzystywany do innych celów, ale zostanie później usunięty.

Korzystanie z Gravatar opiera się na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ z pomocą Gravatar oferujemy autorom postów i komentarzy możliwość personalizacji ich wkładu za pomocą zdjęcia profilowego.

Wyświetlając obrazy, Gravatar uczy się adresu IP użytkowników, ponieważ jest to niezbędne do komunikacji między przeglądarką a usługą online. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Gravatar można znaleźć w polityce prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby obraz użytkownika powiązany z ich adresem e-mail w Gravatar pojawiał się w komentarzach, należy użyć adresu e-mail, który nie jest przechowywany w Gravatar do komentowania. Zwracamy również uwagę, że możliwe jest również użycie anonimowego lub bez adresu e-mail, jeśli użytkownicy nie chcą, aby ich własny adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Użytkownicy mogą całkowicie uniemożliwić przesyłanie danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy.

Pobieranie emoji i uśmieszków

W ramach naszego bloga WordPress wykorzystywane są graficzne emotikona (lub uśmieszenia), czyli małe pliki graficzne wyrażające uczucia, które pozyskiwane są z zewnętrznych serwerów. Tutaj dostawcy serwerów zbierają adresy IP użytkowników. Jest to konieczne, aby pliki emojie mogły być przesyłane do przeglądarek użytkowników. Usługa Emojie jest świadczona przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Polityka prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/. Wykorzystywane domeny serwerowe to s.w.org i twemoji.maxcdn.com, które według naszej wiedzy są tzw. sieciami dostarczania treści, czyli serwerami, które służą jedynie do szybkiej i bezpiecznej transmisji plików, a dane osobowe użytkowników są usuwane po transmisji.

Korzystanie z emoji opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. zainteresowaniu atrakcyjnym wyglądem naszej oferty online według. Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Kontakt

Kontaktując się z nami (e.B za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu lub mediów społecznościowych), dane użytkownika są wykorzystywane do przetwarzania prośby o kontakt i jej przetwarzania zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informacje dostarczone przez użytkowników mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami (“system CRM”) lub porównywalnej organizacji żądań.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Dokonujemy przeglądu konieczności co dwa lata; Ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

Hosting i wysyłanie wiadomości e-mail

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, wysyłka poczty elektronicznej, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

W ten sposób my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjną, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, dane meta i komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i odwiedzających tę ofertę online na podstawie naszych uzasadnionych interesów w skutecznym i bezpiecznym dostarczaniu tej oferty online zgodnie z zgodnie z ami. Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

My lub nasz dostawca usług hostingowych zbieramy na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. Dane RODO o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądający dostawca.

Informacje z pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np.B. w celu zbadania nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Sieć dostarczania treści Cloudflare

Korzystamy z tak zwanej “sieci dostarczania treści” (CDN), oferowanej przez Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN to usługa, za pomocą której zawartość naszej oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafika lub skrypty, są dostarczane szybciej za pomocą regionalnie rozproszonych serwerów połączonych za pośrednictwem Internetu. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się wyłącznie w celu wyżej wymienionych kleszczy oraz utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności CDN.

Korzystanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. zainteresowaniu bezpiecznym i skutecznym dostarczaniem, analizą i optymalizacją naszej oferty online według. Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC (“Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do sporządzania raportów na temat działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. Pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone z przetwarzanych danych.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads), a także w ustawieniach prezentacji reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Google Universal Analytics

Używamy Google Analytics w projekcie jako “Universal Analytics“. “Universal Analytics” odnosi się do procedury Google Analytics, w której analiza użytkownika jest przeprowadzana na podstawie pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami z korzystania z różnych urządzeń (tak zwane “śledzenie między urządzeniami”).

Google AdWords i pomiar konwersji

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z procedury marketingu internetowego Google “AdWords” do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np.B., w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), Aby były wyświetlane użytkownikom, którzy mają domniemane zainteresowanie reklamami. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy dla naszej oferty online i w ramach naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli, na przykład.B, użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, które go interesowały w innych ofertach online, jest to określane jako “remarketing”. W tym celu, gdy odwiedzasz nasze i inne strony internetowe, na których aktywna jest sieć reklamowa Google, Google wykonuje kod bezpośrednio od Google, a tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, zwane również “sygnałami nawigacyjnymi”) są zintegrowane z witryną. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika przechowywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można również stosować porównywalne technologie). W tym pliku odnotowuje się, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i które oferty użytkownik kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie wizyty i innych informacjach na temat korzystania z oferty online.

Ponadto otrzymujemy indywidualny “plik cookie konwersji”. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk konwersji dla nas. Znamy jednak tylko anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników.

Dane użytkowników przetwarzane są pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza e.B. imienia i nazwiska lub adresu e-mail użytkowników, ale przetwarza odpowiednie pliki cookie związane z danymi w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tego pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Zebrane informacje o użytkownikach są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads), a także w ustawieniach prezentacji reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby móc komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz informować ich o naszych usługach. Uzyskując dostęp do odpowiednich sieci i platform, obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich odpowiednich operatorów.

O ile nie określono inaczej w naszej polityce prywatności, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w sieciach społecznościowych i platformach, np.B. piszą wpisy na temat naszej obecności online lub wysyłają nam wiadomości.

Integracja usług i treści stron trzecich

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z treści lub ofert usług od dostawców zewnętrznych w ramach naszej oferty online w celu integracji ich treści i usług, takich jak .B filmy lub czcionki (zwane dalej jednolicie “treścią”).

Zawsze zakłada to, że zewnętrzni dostawcy tych treści postrzegają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści. Staramy się korzystać tylko z takich treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania treści. Strony trzecie mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako “sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. “Znaczniki pikselowe” mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimizowane mogą być również przechowywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie odwiedzin i innych informacjach na temat korzystania z naszej oferty online, a także być łączone z takimi informacjami z innych źródeł.

Youtube

Integrujemy filmy z platformy “YouTube” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Czcionki Google

Integrujemy czcionki (“Google Fonts”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Integrujemy funkcję wykrywania botów, e.B. podczas wprowadzania ich w formularzach online (“ReCaptcha”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Mapy Google

Integrujemy mapy usługi “Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (zwykle odbywa się to w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane na w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych (“wtyczki”) facebook.com sieci społecznościowej, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np.B filmy, grafiki lub tekst) i są rozpoznawalne przez jedno z logo Facebooka (białe “f” na niebieskim kafelku, terminy “Lubię to”, “Lubię to” lub znak “kciuk w górę”) lub są oznaczone dodatkiem “Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio na urządzenie użytkownika i integrowana przez użytkownika z ofertą online. Profile użytkowników użytkowników mogą być tworzone z przetwarzanych danych. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki, a zatem informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

Integrując wtyczki, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk Lubię to lub komentując, odpowiednie informacje są przesyłane bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook dowie się i zapisze jego adres IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także związane z tym prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i sprzeciwy wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony usa http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, t.czyli są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.