Ogólne warunki handlowe

§ 1 Ważność, definicje pojęć

(1) CBD Express GmbH, Breitenleerstraße 150, A – 1220 Wiedeń, Austria (dalej: “my” lub “CBD Express GmbH”) prowadzi sklep internetowy z towarami pod https://www.cbdexpress.at internetową. Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług między nami a naszymi klientami (dalej: “klient” lub “Ty”) w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. (2) “Konsumentem” w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej. “przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną lub spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej, w przypadku gdy spółka osobowa posiadająca zdolność prawną jest spółką osobową posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

§ 2 Zawieranie umów, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe przepisy dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w ramach https://www.cbdexpress.at. (2) Nasze prezentacje produktów w Internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy. (3) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące przepisy: Klient składa wiążącą ofertę umowną, pomyślnie kończąc procedurę zamówienia przewidzianą w naszym sklepie internetowym. Zamówienie odbywa się w następujących krokach:
  1. Wybór pożądanego towaru,
  2. Dodanie produktów poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (np.B. “Dodaj do koszyka”, “Do torby na zakupy” lub podobnego),
  3. Sprawdzanie informacji w koszyku,
  4. Wywołanie przeglądu zamówień poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (np.B. “Kontynuuj realizację transakcji”, “Kontynuuj płatność”, “Przegląd zamówień” lub podobny),
  5. Wprowadzenie/sprawdzenie adresu i danych kontaktowych, wybór metody płatności, potwierdzenie regulaminu i zasad anulowania rezerwacji,
  6. Realizacja zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Kup teraz”. Stanowi to wiążące zamówienie.
  7. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania od nas potwierdzenia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych na podany adres e-mail.
(4) W przypadku zawarcia umowy umowa zostaje zawarta z CBD Express GmbH, Breitenleerstraße 150, A – 1220 Wiedeń, Austria. (5) Przed złożeniem zamówienia dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy, w szczególności danych zamówienia, owu i polityki anulowania, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej po uruchomieniu zamówienia przez Ciebie, częściowo zautomatyzowane. Nie przechowujemy tekstu umowy po zawarciu umowy. (6) Błędy wprowadzania danych można skorygować za pomocą zwykłych funkcji klawiatury, myszy i przeglądarki (e.B przycisku Wstecz w przeglądarce). Można je również poprawić, przedwcześnie anulując proces zamówienia, zamykając okno przeglądarki i powtarzając proces. (7) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. W związku z tym musisz upewnić się, że adres e-mail, który przechowujesz u nas, jest poprawny, że otrzymywanie wiadomości e-mail jest technicznie zapewnione, a w szczególności, że filtry antyspamowe nie zapobiegają temu.

§ 3 Przedmiot umowy i zasadnicze cechy produktów

(1) W naszym sklepie internetowym przedmiotem umowy jest:
  1. Sprzedaż towarów. Specjalnie oferowane towary można znaleźć na naszych stronach artykułów.
(2) Zasadnicze cechy towarów można znaleźć w opisie artykułu. (3) W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych zastosowanie mają ograniczenia wynikające z opisu produktu lub w inny sposób wynikające z okoliczności, w szczególności w odniesieniu do wymagań dotyczących sprzętu lub oprogramowania dla środowiska docelowego. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, przedmiotem umowy jest wyłącznie prywatne i komercyjne wykorzystanie produktów bez prawa do odsprzedaży lub sublicencji.

§ 4 Ceny, koszty wysyłki i dostawy

(1) Ceny podane w odpowiednich ofertach, jak również koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki. (2) Odpowiednią cenę zakupu należy zapłacić przed dostawą produktu (zaliczka), chyba że wyraźnie zaoferujemy zakup na konto. Dostępne metody płatności są wskazane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w sklepie internetowym lub w odpowiedniej ofercie. O ile nie określono inaczej w przypadku poszczególnych metod płatności, roszczenia o płatność są wymagalne natychmiast. (3) W przypadku zakupu na konto maksymalna wartość zamówienia wynosi 300,00 dla tej metody płatności. (4) Oprócz podanych cen, koszty wysyłki mogą zostać poniesione w związku z dostawą produktów, chyba że dany artykuł jest pokazany jako bezpłatna wysyłka. Koszty wysyłki zostaną ponownie jasno podane w ofertach, w razie potrzeby w systemie koszyka i w przeglądzie zamówień. (5) O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w opisie produktu, wszystkie oferowane produkty są gotowe do wysyłki natychmiast (czas dostawy: 1 – 5 dni roboczych po otrzymaniu płatności lub po otrzymaniu zamówienia na zakup na konto). (6) Obowiązują następujące ograniczenia dotyczące obszaru dostaw: Dostawa odbywa się do następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Austria.

§ 5 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy dotyczy to roszczeń z tego samego stosunku umownego. (2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy. Opiera się to na naszych zasadach anulowania rezerwacji.

§ 7 Odpowiedzialność

(1) Z zastrzeżeniem następujących wyjątków, nasza odpowiedzialność za naruszenia obowiązków umownych, a także za czyn niedozwolony jest ograniczona do umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. (2) Ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku lekkiego zaniedbania w przypadku uszkodzenia życia, ciała, zdrowia lub naruszenia istotnego zobowiązania umownego. Jeśli nie spełniamy świadczenia z powodu lekkiego zaniedbania, jeśli wykonanie stało się niemożliwe lub jeśli naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność za szkody majątkowe i finansowe wynikające z tego są ograniczone do szkody możliwej do przewidzenia umownie. Istotnym zobowiązaniem umownym jest taki, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którego przestrzeganiu możesz regularnie polegać. Obejmuje to w szczególności nasz obowiązek działania i realizacji usługi należnej umownie, który jest opisany w § 3.

§ 8 Język umowy

Tylko język niemiecki jest dostępny jako język umowy.

§ 9 Gwarancja/Obsługa Klienta

(1) Gwarancja opiera się na przepisach ustawowych. (2) W odniesieniu do przedsiębiorców okres gwarancji na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy. (3) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu / towarów cyfrowych lub usługi świadczonej natychmiast po wypełnieniu umowy pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o poinformowanie nas i spedytora o wszelkich reklamacjach tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie będzie to miało oczywiście wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne. (4) Nasza obsługa klienta w przypadku pytań, skarg i skarg jest dostępna w godz. 09:00 – 15:00 za pośrednictwem naszego czatu online.

§ 10 Postanowienia końcowe

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie pozbawia on ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta (zasada uprzywilejowania). (2) Przepisy prawa sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania. (3) Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a usługodawcą jest siedziba usługodawcy.